A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában 1980 szeptembere óta folyik oktató-nevelő munka 8 évfolyamon, 16 osztályban.

Jól felkészült és hivatása iránt elkötelezett tanári közösségünk gondoskodik arról, hogy az itt tanuló gyerekek képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek megfelelően fejlődhessenek.

Meggyőződésünk, hogy a képességek kibontakoztatását, a személyiségfejlődést segítheti, ha a tanulók jól érzik magukat az iskolában, ezért fontosnak tartjuk a gyermekbarát, szeretetteljes légkör kialakítását és megtartását.

Az alapozó szakaszban elsődleges célként fogalmazzuk meg az olvasás-írás-számolás alapkészségeinek biztos kialakítását. Első évfolyamtól a tantervi keretek között tanítjuk az idegen nyelvet – angol, német tekintetében. Ötödik évfolyamtól a matematikát emelt, az angol nyelvet magasabb óraszámban oktatjuk. A 8. évfolyam végére tanulóink nagy számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát, ami jól segíti az idegen nyelvi kommunikációjukat. Iskolánkban nagy szerepet szánunk a matematika oktatásának, a matematikával kapcsolatos természettudományos és informatikai képességek fejlesztésének. Pedagógiai programunk ezeket a területeket kiemelten említi. Látva a mai kor követelményeit a munkaerőpiacon, tudjuk, hogy a XXI. századnak megfelelő technikai háttérrel kell az oktatás ezen területeit megtámogatnunk, ezért a matematika és az idegen nyelv mellett csoportbontásban tanítjuk az informatikát és a technikát.

Egyik dinamikusan fejlődő szakterületünk az informatikán belül a 3D nyomtatás és a hozzá kapcsolódó szoftverek használata. Városunk általános iskolái közül csak mi rendelkezünk 3D nyomtatóval. Szükségesnek látjuk a programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek életkornak megfelelő biztosítását. Ehhez a LEGO-t hívjuk segítségül. Komolyabb kihívást jelenthet a téma iránt elkötelezett tanulóknak az MBot robot megismerése. A technikaoktatást azért tartjuk fontosnak, hogy a kézügyességgel rendelkező tanulóink számára betekintést nyújthassunk a különféle szakmákba.

Pályaorientációs felkészítő tevékenységünk során szoros kapcsolatot ápolunk a város középfokú intézményeivel. Rendszeresen felkérjük képviselőiket, a náluk tanuló volt diákjainkat szakmabemutatók tartására. A 8. évfolyam végén kialakított vizsgarendszerünk szintén támogatja a pályaválasztást. A felkészülés folyamán tanulóink rendszerezik a nyolc év alatt szerzett tudásukat, és tapasztalatokat szerezhetnek a vizsgahelyzet kezelésében. Intézményünk felvételi mutatói kiemelkedőek. A tanulóink döntő többségét az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel.

A tanórán kívüli tevékenységek során kiemelten fontosnak tartjuk az élményjellegű szakkörök tartását. Tanulóink például részt vehetnek a Chipegető iskolaújság szerkesztésében, fejleszthetik logikai és matematika képességeiket a Gondold meg és a játékszakkör keretében, kiaknázhatják a kézügyességükben rejlő lehetőségeket a rajzszakkörön, az életre neveli őket az ügyes kezek főzőszakköre.

Iskolánkban – a városunkban egyedülálló módon – iskolagaléria is szolgálja a művészeti nevelést.

Az empirikus ismeretszerzés keretében erdei iskolát szervezünk, a Határtalanul pályázat keretében pedig Erdélybe látogatunk.

Az iskola pedagógiai programjában nélkülözhetetlen szerepet kap a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Diákjaink szép helyezéseket érnek el tanulmányi versenyeken. Eredményeiket rendszeresen közzétesszük honlapunkon, az iskola facebook oldalán és helyi médiában. Arra törekszünk, hogy minden diákunk megtalálja azt a tevékenységet, amely révén sikerélményhez jut, és képességeit a legoptimálisabban kibontakoztathatja.

Intézményünkben fokozott figyelmet fordítanak a pedagógusok azokra a gyermekekre, akik valamilyen részképesség zavarral, fogyatékkal, fejlődési rendellenességgel küzdenek. A szakértői bizottság véleményének szem előtt tartásával igyekeznek az érintett gyermekek fejlődését segíteni.

A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon lényeges eleme az iskolai életnek. A pedagógiai programban megjelölt fórumokon túl, az intézmény nevelői bármikor meghallgatják a felmerülő szülői kéréseket, problémákat.

Intézményünk sikerének, zavartalan működésének záloga a szoros, harmonikus munkakapcsolat a szülőkkel, a fenntartóval, valamint a települési önkormányzattal.