A projekt rövid összefoglalása
(részlet az EFOP-3.2.5-17-2017-00033 „EGY CÉL, TÖBB ÚT” nyertes pályázatunkból)

A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az iskolákban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűbbé tétele, együttműködve az iskolai pályaorientációs tevékenységet folytató pedagógusokkal, a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények oktatási, képzési referenseivel. További célunk a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, tanulói fórumok és szülői klubok keretében végzett rendszeres felvilágosító, támogató tevékenység végzésével. Fontos célkitűzésünk a mindenki számára elérhető tájékoztató anyagok (kiadvány, film) webes, illetve papíralapú megjelenítése, fókuszálva a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tartalmakra.

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra, hosszú távon a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki- és természettudományok területén. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákat elsajátítani, amelyek révén sikeressé válnak a munka világában. Ennek érdekében programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.

Főbb programelemek:

  • munkaerő-piac jellemzőinek megismerése, szakmák megismerése, munkahelyek bemutatása;
  • középiskolai továbbtanulás elősegítése, nyílt napok, iskolalátogatások, felvételi felkészítő foglalkozások révén;
  • pályaválasztási rendezvények megvalósítása;
  • tanár-diák-szülő találkozások megszervezése, lebonyolítása;
  • önismeret fejlesztése tanórán kívüli, fakultatív foglalkozások keretében;
  • szociális-, kommunikációs-, kezdeményezőkészség, kreativitás fejlesztése;
  • életpálya tervezést, pályadöntés meghozatalát segítő foglakozásokon való részvétel.

A meglévő eszközpark és a projekt során beszerzett eszközök maradéktalan bevonása mellett a matematika, a természettudomány és az informatika minden területén a pedagógiai programunkkal összhangban a mai kor követelményeinek megfelelően tanórán és azon kívüli tevékenységek szervezésével biztosítjuk a vállalt program céljainak elérését.

Szükségesnek tartjuk a tanár-diák-szülő pályaválasztási találkozók továbbfejlesztését, ahol az érintettek a MTMI területekhez kapcsolódó munkahelyeken tett látogatások alkalmával további pozitív élményeket szerezhetnek.

Szükségesnek látjuk a programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek életkornak megfelelő biztosítását. Ehhez a LEGO-t hívjuk segítségül. Komolyabb kihívást jelenthet a téma iránt elkötelezett tanulóknak az MBot robot megismerése.

Egy egyszerű játékos, látványos quadrocopter segítségével a természettudományok élményszerűvé válnak, és olyan gyakorlati foglalkozásokat tesznek lehetővé, amelyek során a mérnöki pályák és a hozzá kapcsolódó szakterületek bemutathatóvá válnak.

Az apró miniatűr részletek digitális mikroszkóppal történő megjelenítése, a vizuális élmény fokozása az összes MTMI érintett tantárgyak alapja. A program segítségével ehhez mind tanórán, mind azon kívül a feltételek megteremtődnének.

A műhelyfoglalkozásokat sikeres emberek, szülők életpályájának bemutatásával tovább lehet erősíteni és élővé tenni. Fontosnak tartjuk, hogy a foglakozásokon részt vevő tanulók az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken társaiknak, szüleiknek és minden érdeklődőnek bemutassák megszerzett tudásukat.

A pedagógiai szakszolgálat feladatainak átalakulásához is jól illeszkedik a projekt programja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) és a szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. számú EMMI rendelet (továbbiakban: szakszolgálati rendelet) hatályba lépésével a pedagógiai szakszolgálatok számára kötelezővé vált megyei, illetve a fővárosi szinten a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának ellátása, mely feladathoz a pályaválasztási tanácsadás országos hálózatának kiépítése szükséges. A szakszolgálati feladatellátásban dolgozó pályaválasztási tanácsadók egymástól elszigetelten végzik feladataikat, így a szakmai egységesség eddig nem valósult meg. Az új struktúra lehetőséget teremt arra, a többi szakszolgálati feladatellátáshoz hasonlóan, hogy egységes, magas szakmai színvonalú ellátáshoz juthassanak a köznevelésben résztvevő diákok, az érintett pedagógusok és a szülők.